2024-03-07-1230-basketball-f-francais-UFV-Carleton

Final    QF #1

UFV  58  –  Carleton 75