2023-11-11-1300-usports-m-soccer-york-stfx-english

YORK  3 – STFX  1